Vedtekter 2011

Postet Saturday 12 February 2011 - 15:24:55 | av Heidi
for Midnattsol Velforening:§ 1. Formål:

1.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

1.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig

1.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

1.4 Velforeningen er medlem av Norges Velforbund

1.5 Velforeningen skal ivareta stedets interesse som ett hørings- og samarbeidsorgan ovenfor kommunen og andre offentlige instanser.

§ 2 Velforeningens avgrensning

2.1 Velforeningens virkeområde er slik: Hele Løpsmarka 3, inkludert Daglifoten, Sopphaugen med tilhørende veier, Storvollen, venstresiden av Løpsmarkaveien fra avkjørselen ved riksveien (Sambo), høyresiden av Løpsmarkaveien fra krysset Demma/Løpsmarka til Bremnes og Nonshaugen fra nr. 18-26.

Hele eller deler av Løpsmarka. Styre kan utvide eller redusere Velforeningens virkeområde.

§ 3 Medlemskap

3.1 Enhver som bor (evt. Har eiendom) innen velforeningens område og som betaler den fastsatte kontingent er medlem. Medlemskapet er gyldig fra den dagen kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for gjeldende år være betalt innen den fristen som styre har satt.

§ 4 Kontingent

4.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Kontingenten som fastsettes gjelder for førstkommende medlemsperiode. Medlemmer som ikke har betalt in kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

§ 5 Årsmøtet

5.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar. Tid og sted bestemmes av styre og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel. Forslag må være sendt styre innen den frist som styre bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandler på årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp i innkallingen.

5.2 Årsmøtet behandler:

* Årsmelding
* Revisorbekreftet regnskap
* Innkomne forslag
* Planer for kommende år og budsjett, herunder å fastsette kontingent
* Valg av:
§ Leder
§ Fire styremedlemmer jfr. §8.1
§ To varamedlemmer
§ To revisorer
§ Valgkomité på tre medlemmer
§ Evt. Utsending til Norges Velforbunds landsmøte

5.3 Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en eller to referenter. Årsmøtets beslutninger protokolleres og sendes samtlige medlemmer.

5.4 Leder og styremedlemmene Alle velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisor velges for ett år- Samtlige kan gjenvelges.

5.5 Avstemningen skal være skriftlig, hvis en av de stemmeberettigede krever det.

5.6 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet

5.7 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet. Revisorene skal revidere regnskapet etter alminnelige revisjonsbestemmelser.

§6 Ekstraordinært årsmøte

6.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styre finner det påkrevd eller når minst 10% av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr.§5.

§7 Medlemsmøter

7.1 Medlemsmøter avholdes når styre finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§8 Velforeningens ledelse.

8.1 Velforeningen ledes av ett styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styre består av fem medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, samt to varamenn, som alle er valgt på årsmøtet. Styre konstituerer seg selv. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter.

8.2 Styre skal:
* Iverksette årsmøtes vedtak
* Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser ovenfor andre instanser
* Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom
* Etter behov å oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
* Etter beste evnes å søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.

8.3 Styret holder møte når leder bestemmer eller ett flertall av styremedlemmene forlanger det.

8.4 Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styres vedtak skal protokolleres

8.5 Styre har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelig og administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Regnskapet går fra 1/1 – 31/12.

8.6 Styre er beslutningsdyktig når ett flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styres møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbelstemme.

§ 9 Oppløsning av velforeningen

9.1 Beslutning om velforeningens oppløsning kan bare skje når minst 2/3 av foreningens medlemmer har godkjent det. Har velforeningen midler, skal disse benyttes til beste for stedets beboere.

§ 10 Vedtektsendringer.

10.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og må vedtas på årsmøtet.
Med hilsen
Bodø, den 27/2-2011

Nyhetskategorier