Referat fra styremøte om utbygging av Oksebakken

Postet Thursday 03 April 2008 - 21:34:47 | av Heidi

Midnattsol Velforening
Sopphaugliveien 4
8015 Bodø

Bodø kommune,
Byplankontoret
Postboks 543
8010 Bodø Løpsmarka, 4.3.2008


Utbygging av Oksebakken - Bremnes, G.nr 28/Bnr. 43 m. flere/ Arkivsak 02/11951

Viser til brev av 7.2.2008 vedrørende offentlig ettersyn – reguleringsendring og bebyggelsesplan for del av Oksebakken – Bremnes.

Midnattsol Velforening stiller seg positiv til plan om utbygging og ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for utbygger.

Velforening har eksistert i siden 1994 og vi jobber for et trygt og trivelig nærmiljø både for liten og stor, og vi ønsker selvsagt nye medlemmer velkommen. Ettersom det vil bli økt belastning på området er det noen punkter vi vil påpeke.

1. Anlegg i området.
Da området naturlig vil tiltrekke seg barnefamilier er det viktig både med tilførsel av nye lekeområder og videreutvikling av de eksisterende. Velforeningen ønsker at utbygger skal være med på ferdigstillelse av lekeplass på Russeleiren/Russeløkka, herunder fotballbane, oppsetting av lysmaster og vedlikehold av gapahuk m.m.

2. Eksisterende utkjørsel fra Løpsmarka til riksvei.
Den økte trafikkmengden vil gjøre utkjøring på en allerede uoversiktlig riksvei ytterligere risikabel. Det bør utredes om en rundkjøring vil bidra til økt trafikksikkerhet. Vi anser lavere fartsgrense som ett nødvendig tiltak for å øke trafikksikkerheten.

3. Lysløype
Velforeningen ønsker også at det bygges ut lysløpe/gatelys fra Russeleiren til Løp. Det er pr. i dag en allerede opparbeidet skogsvei/natursti som kan videreutvikles.

4. Trafikkforhold i byggeperioden.
Vi forutsetter at det under byggeperioden tilrettelegges for trygg ferdsel fra Løpsmarka til Bremnes. Vi oppfatter Bremnes som ett viktig fritidsområde i ett tettbebygd område.

5. Skole / barnehage.
Utbyggingen inneholder fra 220 til 300 boenheter. Dette vil tilføre en betydelig mengde nye skoleelever til skolekretsen. Med referanse til situasjonen i nedre Rønvika for noen år siden der skolekapasiteten ble sprengt som følge av at kommunen ikke tok høyde for den naturlige tilførsel av ny skoleungdom i forbindelse med boligsalg ber vi om at dette sees på. Dette kan påvirke de

demografiske data som det henvises til i utsendte dokumenter fra Bodø kommune. Vi vil minne om at Løpsmarka skole nylig er utvidet fra 1-10 klasse. Effekten av dette sett opp mot ett forventet læringsmiljø er foreløpig ikke klargjort.


Vi imøteser en tilbakemelding og ønsker et informasjonsmøte.


For styret i Midnattsol Velforening


---------------------------------------------
Laila S. Erikstad
sekretær

Nyhetskategorier